nu Taywanay ya masabalatay lumeniay a bayu

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u bayu nu Taywan ( nipangangan Tayhay han: u ouco hananay sa i kasumamadan nipangangan u Huelmusa a bayu) nipatudu sa i tebanay nu Cungko Talu pasay walian atu timulannu Huciyen atu Taywanay a nikahida a bayu.

pasu ya kitidaan nu subal nu Taywan pasay waliay atu timulan nu bayu, i nu Tunghay bayuay kakaydaan nu mi mawyiay

kasahenulan a bayu , itini i teban nu Yaco atu waliyu a bayu, kakayda satu mala nu aydaay sangayawan nu cenceay a kakitidaan.

idaw ku masulitay ya waliyu atu nutipan a waliyu ya taypinyan hananay sa, i Amisay nu Taywan Sinpiseay ya Santiyawciyaw

micaliway tu Tiyaw yi tahay a subal atu huwan liye yi atu i huciyen sennay i Pintan a subal malalitin , makay timul sa mayni i

Pingtung a kakitidaan ya E’luwanpi atu Huciyen sennay ya Tungsan hananay a subal malalitin sakaybalad, nikatanayaan makay nutimulan katukuh i nu’tipan nikapulungan makaala tu 180 cacay a malebut a depah kuni ka ahebal, hakya hatida nika

ahebalan nu Taywan idaw ku enem tu cacay sa.

u sakasan sa awu nu Tayliwku masaatiladay , nikalabu sa makaala tu pituway a dipah . liwliw nu bayu a subal sa , idaw kya

micapiyay tu Huciyen a Talutaw hananay, duma sa idaw henay ku malalitinlitinay a Punghu a subal atu i hekalay nu Pintung

ya adidingay a okinawa hananay a subal.

ina Taywanay a bayu u salikecuay a baladsa itini nu Huciyen sen hananay ya Pintan a subal atu nu Singcuay sasiwbayan a minatu kunikahida, nikapatelekan a balad sa makaala tu 130 cacay a malebut a dipah kuni ka ahebal, u saahebalay sa i Pintungayay ya Mawpitu’ hananay katukuh i Huciyen Tungsan a subalay a Awuciyaw, nipatelekan a laed sa makaala tu 410

cacay a malebut a dipah. nika ahebalan nu bayu sa makaala tu 8000 a pihuwan kungli, nu Taywanay micapiyay satabakiay a

bayu.

laylay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i 16 a celahcan mayteban imahida, ya Putawya a binacadan pabalunga maycapi tu Taywanay a bayu micaliway, makaadih tuya langdaw sananay a subal nu Taywan, tanumata sa mapaengaw makadih tu nisalungan nu subal sa, pangiha tunu kamu nu heni [ ilha Fermosa ] , ukamu nu Putawya sa [ salunganay a imin ( Formosa ) subal ( llha ) ] . sisa kasumamadan sa idaw

kya panganganay nu Ocuoay nu [ Hulmusa hananay a bayu han ] .

inaayaw kasumamadan sa ina Taywan hananay a bayu sipangangan tu [ lumeniay masabalatay a cilis han ] . ( zayhan idaw ku masalumeniay a balad mucaliway ), sisa yadah kunu makayniyay i mim ye a mabulaway a binacadan milakec tu Taywanay a bayu sa, mapaelul mapalit nu balad, idaw ku kasumamadan a dadiw nu Holo* layak * atu nu ngayngay( lakec tu Taywan kalaluman a dadiw ) paysakamu tu kalabadesan nu milakecay tu bayu tayni i Taywan i mahida sananay, nikapalit a mabelec a

kakawawan, ( enem ku mabelecay tatulu ku munengay cacay ku pananukasay ), u sakusaan anu cacay a bataan a tademaw sa aenem ku mapatayay mapalid nu balat, tatulu ku samenmen sananay muneng i Taywan, cacay ku matalaway makayi milakuwit tiya lumeniay a balad nu bayu pahnanukas taluma i Tayliwku . u nikahida sa hina pacelcel ku miubiyay nu tawki a pabalungaay sisa mahida .

1949 a mihcaan enemey a bulad, cunghuwa mimku a cenhu micuduh tu sakacaay ka lalacal nu siwbay atu tuudtuud sisa

caay katenes sa kakayda satu malatusa tuku mamikuwan. 1950 a mihecaan enemay a bulad tusa a bataan idaw ku tusa ademiadan, ya kuliya hananay a kanatal malalais ku labuway nu sakacaay kalecad nu masakaputay, ya Amuhuwan nu bayuay

sakapituay a hitay taynien i Taywan a buyu micumud mipulu tu nipisubana nu Tayliwku a kanatalay a nuhitayay a balunga,

matalaw midebung tu Tawan. nipiidepan caay tu kalalacal sa i nu bayuwan nu Taywan, nu Tayliwku misiubayay pabalungaay a

kawaw sipakaydaen i nutimulan nutipan padadan, nu Tayliwku a tuud a sipicaliw tu nu dumaay a kanatal nu balunga sika lalacal a maysiubay tu nutaway a nipitupin.

Nipalatusaan a bayu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

hekalay nu bayu a kakitidaan kalibutan sa kunikahida, maylabuway nu nanum yadah ku maysasaay tanudadipasan sa, masacilisay nu bayu ihekalay a ungcung,yadah henay ku cacumudan nu sauwac atu masalikakuay nu bayuay a dadipasan,

nikalalikeluhan nu makacuwacuwaay a nanum yadah, u babutingan atu sakaidaw nu buting masibek nikaala. sisa nu Taywanay a bayu sakatinengan nu makaydaay micidek katabaki ku laying atu bali sa, pasu nikabalad nu nanum kalamkam ku nipalid u sakatalawan nu pabalungaay maycaliway.