u likisi nu Taywan-u sikadademec nu hulam atu Dipun

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u Dipun hananay a kanatal sa masasubalay akakididaan iniw i bayuan katineng tu kuni kasenengan nainayi henay tayni midebung tu Taywan ku hulan “荷蘭“ hananay a kanatalay a binacadan sa idaw tu ku Dipun a tademaw malalacay misiwbay i Taywan nakamuwan nu imahida sa matenes tu saan tabakitabaki ku nikalalacayan imahida.

namakay nipidebun nu (hulan 荷蘭 )a binacadan nuheni a nidatengan sa u heni tu ku may cebisay u heni saan ku mamisiwbay saan nika nipidatengan nu hulan maydih henay midansu uyni ku saka silucung nu dipun tada misakaku saan misawacu tu nikahida nu (hulan 荷蘭)sisa caay pisulul apadansu tu kalisiw tu henian zayhan unika sasulaecus nina micebisay i Taywan a kanatal abinacadan kakayda satu madademec .imahida sa u Hulam hananay sa maydih misayadah Tu sakaydihan micununs tuni pisiwbay nika u Dipun hatu makayi ku balucu nu heni uyda sa kukaydihan pacumud tu balunga i 平戶 a kakitidaan nu minatu imahida sa a idaw ku nipidikec tunu (Muhu 幕府將軍)nipabelian tu misengi tunu sumanahay sacaliwayan itawya papicaliway hangay itaneng tayni misiwbay.

mahida satu u Hulam atu Dipun a binacadan unika sakalaecus i Taywan mangalebmangaleb sisa idaw ku si balucuay palulaecus inakawaw sa sikatukuh i nu Dipunan matineng tuaca ku (德川幕府 )idawya sa tabakitabaki kuni kasasungayaw ya 幕府 hananay a mikeliday pasakamu satu anu mahidatu sa a idepen ku 平戶 hananay a minatu atu sasiwbayan a kakitidaan makayi tu maplaliwacay saan katinengan nu Hulan kuni kahida nu Dipun a malebut ku sasiwbayan inuayaw sikatawit kiya 東印度公司 kasenun saan sipainy kiya mibulibulay i nulabuway a tademaw sipatayda i Dipun misayban namahida sa ngaay satu kya kakawaw natikudan satu pabalucu tu ku Dipun kayi satu malalacay atu nutaway a saka siduma mi siwbay uduma sa caay pisulul patayda i nutawan a kitakit sibalunga malalacay atu tau zayhan unika dademec nu Hulam atu Dipun i Taywan matenes sikalibutan tunu dumay a tademaw katukuh ayda satedep satu.

u Hulan i Taywan (micebis tu tuudtuud 豪奪寶島資源)itini nutipan nu Taywan cayay ka tada talakaway a buyu’ pasu enalay imahida satu idaw ku tuluway hakya atu sepatay lasubu a mihcaan yadah ku mulakalakay nu ngabul kanahatu u satabakiyay ku ngabul i yuncumin nidatengan nakamuwan sa nika u binacadan nu i Taywanay idaw waca ku paysjn tu sakay aadupan sisa u musimaway henay ku aadupan imahida