Douglas MacArthur

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋
Maykease

ci Douglas MacArthur (Hulam a sulit: 麥克阿瑟)

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ci Douglas MacArthur hananay a tademaw sa, u sikatinengan nu kitakitay a sakasenengan a mikeliday tu hitay imahida nika lalaisan nai 1880 a mihcaan katukuh i 1964 nikaudipan sa u tatapangan nu mamikelitay tu hitayan mala sakakaay cinida nipahemekan nu Taywanay sa ci 麥帥 saan nika idaw kunu Dipunay nipaseneng tu ci(麥元帥)sa.

ci Douglas MacArthur hananay sa nai 1930 a mihcaan mala u nu sakakaay isasay a hitay mamikeliday imahida sa nikatusaan nu kitakitay nikalalais i bayu’bayu’an mapulungay a hitayay a patataay a tatapangan nikasungayaw i (菲律賓)imahida sa kapah kunipi lilitan tu hitay sisa sikawlah cinida tu sakasenengan a kunpay sakay hitay.ya Dipun hananay namademec i sakatusaay a nika lalaisan nadikutan sa pataydaan cinita mala sakakay nu mikelitay itida sikatukuh i 1950 a mihcaan sa masasungayaw tu kawli (高麗)hananay a kanatalay nika nadatengaan nida atu sakakay nu amuhuwan (美國)ci (杜魯門)hananay a (總統)masasulaecus kuheni sisa i 1951 a mihcaan mapaales ku sakaidaw nu canancanan sakay kawaw nida mahida satu samiales cinida tu nu hitayay a kakawaw (退休)nika imahida sa namay taneng tu cinida tu nu (共和黨) hananay midademec tu malecaday tu nikakaputan a tademaw nika sikademec nu namala sabaay i hitay a kakasubanaan tuway ci (艾森豪)hananay a malecaday tu mikelitay tu hitay a tademaw . u simbun nu Maykease.

u simbun nu Maykease

u (韓戰)hananay sa nai 1950 a mihcaan ya sakakay nu (蘇聯)a kanatalay ci (史達林)hananay atu nu amisay a kanatalay ya (北韓)hananay nipabalucuan tayda milakuwit tutiya (38 度)a nipiditekan a saka caay pi calap a nika sasakamuwan tu a saketun pabesutsaan mingayaw katukuh i nu timulan nu (韓國)asatabakiyay a kakitidaan imahida sa macebis debungan ku (漢城)hananay a tuse u (首爾)han nu aydaay nipangangan sisa sakakaay nu amuhuwan ci (杜魯門)misabalucu patayda tu hitay nuheni mikilihida mingayaw tu nika saupuwan nu (蘇聯)a maladaay .nadikudan sa pabalucu tuku amuhuwan madih tayda mikilihida mingayaw ya mihcaan sa ya paykanatalay a nipilubangan sipakada i amuhuwan makaala tu nisaketunan ya masakaputay u paykanatalay a mapulungay a hitay taydaan itida malalais ci (麥克阿瑟)ku mamikelit malasakakaay.iteban nu nikalalais sa sipakaydaan nu masakaputay a hitay i (仁川)hananay a kakitidaan maydebung sipibateluan kya (朝鮮)a nu binacadanay a hitay sikalaliwasak tu nu ada imahida sisa kasenun saan ku hitay nu sakaput nu kiyusantu(共產黨聯軍)nadikutan sa milunguc kya mamikelitay nu (北韓 ci 金日成)hananay milatuh tiya sakakaay nu (中國 ci 毛澤東)ngaan miedap pasaicelang sakay ngayaw tu hitay nu paykanatalay hang saan ci (毛澤東)patayda tu hitay nu heni papikelitan ci (彭德懷).ya mihcaan nu cacay a bataan idaw ku sabaw siwaay a demiad sa nu paykanatalay a hitay sikalaheci nuheni midebung tu (平壤)hananay a kakitidaan nu (北韓)nika imahida sa sunuk saan masatedep kya hitay nu (中國人民志願軍)masatuluay kuni picumud i (朝鮮)misaicelang mingayaw tu hitay nu paykanatalay a hitay ..

katukuh satu i 1950 a mihcaan nudikutan tu niya bulad sa nikasungayaw nu (朝鮮)hananay tada icelang tu kunipaculi u mamademec tu ku amuhuwan(美國)ya ci (麥克阿瑟)sa idaw kunipacukatan tu sakay pidemec tu hitay nu 北韓 maydih mi kawida tu ya (核武)hananay a pabesut asa mingayaw katukuhen i kanatal nu (中國)mahida kuni pidateng .nika ya sakakaay nu amuhuwan (美國總統) ci 杜魯門 sa i 1950 a bulad cacayay a bataan idaw ku sabaw limaan a demiad takusan nida ci 麥克阿瑟 itida 威克島 hananay a subal nilubangan nuheni sa uyda sa maydih kasenun sa amisaketun tu nikalalais makayi tada matenes mingayaw nadikudan satu caay kangaay ku nidatengan ni 麥克阿瑟 mubelih tu nakamuwan nu sakakaay pauculan nida ku hikuki pabesut saan milakuwit midebung tu kakitidaan nu (中國).

u sikaalesan ni Douglas MacArthur a kawaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i 1951 a mihcaan 4 a bulad idaw ku 11 nu demiadan ya masakakaay a(總統)nu amuhuwan ci 杜魯門 hananay saketunen nida papialesen mamikelitay nu hitay ci Douglas MacArthurcayay ka tatudung ku saketun saan sisa sipakutayen cinida paliyung hansa ci (李奇威)ku mamikelit tu paykanatalay a hitay namahida satu sikatinengan ni Douglas MacArthur sa milihud tu acawa nida ci (珍)hananay taneng tu kita mumul taluma sa mahida kunika sibalucu mangaay cayay pilaliwngiw.namahida satu mumul taluma i niyadu nu heni amalamut itida i kanatal sika namuhan nu binawlan ya tademaw militemuhay sa macacelcel i nudadanan.pasunudumaay a tuse mahida u malalaway kunikahida sisa yadah ku paayaway cinidaan mipaculi ci 杜魯門 makayi tuni kahida mapaales milihida tu dikecan ku sapihpih pasuhata paculi nakawawan nudikudan satu u mipaayaway tiya mala (總統) ngaay sa siliwan satu maka idaw tu 26% adada ku tademaw .idaw aca ku micuduhay tu sepatay a lalalubangan(州議會)kuni saketunan milunguc tiya mala (總統)a tatapanganay dimuti ku nabalucuan han nu binawlan maylunguc sisa katukuh i 1951 amihcaan sepatay a bulad sabawsiwaay a demiadan papelu ci Douglas MacArthur a Kawaw itida nu kanatal nu Amuhuwanay a lalubangan tiya (老兵不死)hananay sakatinenegan nu kitakitay a nipapeluan.

ya nipapeluan nisulitan i cudad hinisaan “katukuhhan tu amadeng tu ku limaay a bataan idaw ku tusa a mihcaan nu hitayay anipalamitan nikalahitayan nu maku sa.nai nuayawan nu sabaw siwaay a(世紀)nikalingatu nu mihcaan. uynisa nu masawaway henay sakaydihan atu nasimpian a pacukatan .namakay ya (西點)hananay nu hitayay a cacudadan sa nisabalucuan inakitakit kinapinaay tu idaw kuni kasumad zayhan u idih nu maku atu nasimpian inaayaw tu mamalawpes nika idaw henay kuni katinengan cayay kapawan ya cacay a sakanamuhan nu imahida nu hitayay a dadiw sakasenengan nu hitay sa cinida 【老兵不死.只會慢慢的凋零而已】【cayay kau nikabelec nu tuas nu hitay . nika haymaw sananay mabaty adada 】

u sikaalesan ni 麥克阿瑟 a kawaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i 1951 a mihcaan 4 a bulad idaw ku 11 nu demiadan ya masakakaay a(總統)nu amuhuwan ci 杜魯門 hananay saketunen nida miales mamikelitay nu sakakawawen i hitay ni (麥克阿瑟)

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nasulitan ni Butin Nukay i 2019 a mihcaan

i 1951 a mihcaan 4 a bulad idaw ku 11 nu demiadan ya masakakaay a(總統)nu amuhuwan ci 杜魯門 hananay saketunen nida papialesen mamikelitay nu hitay ci(麥克阿瑟)cayay ka tatudung ku saketun saan sisa sipakutayen cinida paliyung hansa ci (李奇威)ku mamikelit tu paykanatalay a hitay namahida satu sikatinengan ni (麥克阿瑟)sa milihud tu acawa nida taneng tu kita mumul taluma sa mahida kunika sibalucu mangaay cayay pilaliwngiw.