Makazayazaya

makayzaay i Wikipitiya

Makazayazaya[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sulit nu Hulam: 瑪家部落

東與舊筏灣村,西與北葉村,北隔隘寮南溪與 霧台鄉好茶村,南與泰武村連接。本村居民全屬排灣族。

瑪家鄉為排灣族瑪卡札亞札亞社(Makazayazaya)、馬須利德、娃卡巴、卡扎給蘭、排灣(Payuan)的居住地,瑪卡札亞札亞在排灣族語中是指「傾斜的山坡地」,意指其部落是居住在溪流坡地上。

瑪家在"史前時期"到日治時期前,一直由Vavulengan大頭目家族分別擔任最高領袖,目前Vavulengan當家長嗣為徐春美(Eleng Vavulengan),目前此家族已記載到十六代,而排灣地區則由排灣道旮督(Tjaugadu)家族擔任領導。

日治時期將部分居民遷居,設置警察駐在所治理一切事務,在1920年的地方改制中劃入高雄州潮州郡。戰後初期將上述五村名字改為瑪家、北葉、涼山、佳義、筏灣(後又正名為排灣),因文獻及口傳歷史都認為大武山(Kavulugan)排灣(Payuan)部落是台灣原住民排灣族的發祥地,於是經台灣省政府在1986年4月2日將音譯錯誤的筏灣村正名排灣村,原定的鄉名為「瑪佳沙」,後於1946年改為瑪家鄉,劃歸高雄縣管轄,1950年改隸屏東縣至今。

資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%91%AA%E5%AE%B6%E9%84%89

u siwkay nu niyazu'[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i Pingtung a kuwan nu Kalinku ku niyazu’ nu Makazayazaya. u kasalumaluma’ nu Makazayazaya sa, 86 ku luma’. kumud nu kasabinawlan sa, 261 ku tademawan. kasabinawlan nu Ingcumin sa, 256 ku tademaw, pakalatu 98%.

u zuma sa, cay ku Ingcumin, 5 ku tademaw, pakalatu 2%.

u asip nu cidekay a tademaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u kasabinacadan, Paywan(Paiwan) 92%, Rukay(Rukai) 1%, Tayan(Tayal) 1%, zumazuma 3%.

u niyazu' nu Paywan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u Paywan a niyazu' kuyni. tuud ku Paywan a tademaw itiniay a niyazu'.

u Sakizaya a tademaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

inayay ku Sakizaya itini. u zuma a tademaw sa u Rukay atu Tayan

inayay ku cacudadan i Makazayazaya niyazu’.

inayay ku kyukay i Makazayazaya niyazu’.

inayay ku pakincalan i Makazayazaya niyazu’.

inayay ku pikuwanan i Makazayazaya niyazu’.

inayay ku pacudacudadan i Makazayazaya niyazu’.

inayay ku padekuan i Makazayazaya niyazu’.

u cidekay nu Taywan a Incumin:[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u Sakizaya a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%92%92%E5%A5%87%E8%90%8A%E9%9B%85%E6%97%8F

u Pangcah(Amis) a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E7%BE%8E%E6%97%8F

u Tayal a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%B0%E9%9B%85%E6%97%8F

u Paywan a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%92%E7%81%A3%E6%97%8F

u Bunun a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E8%BE%B2%E6%97%8F

u Piyuma a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%91%E5%8D%97%E6%97%8F

u Rukay a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%AF%E5%87%B1%E6%97%8F

u Takuku a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%AD%AF%E9%96%A3%E6%97%8F

u Sejek a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%BD%E5%BE%B7%E5%85%8B%E6%97%8F

u Saysia a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%BD%E5%A4%8F%E6%97%8F

u Kabalan a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%99%B6%E7%91%AA%E8%98%AD%E6%97%8F

u Kanakanabu a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A1%E9%82%A3%E5%8D%A1%E9%82%A3%E5%AF%8C%E6%97%8F

u Laaluwa a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E9%98%BF%E9%AD%AF%E5%93%87%E6%97%8F

u Saw a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%82%B5%E6%97%8F

u Chou a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%84%92%E6%97%8F

u Tau a binacadan azihan i https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%81%94%E6%82%9F%E6%97%8F

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]