U Tamaka hananay nika idaw

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u tamaka hananay sa sipanganga aca tu licing, nau simal nipicician tu sakasanga a simal, pacamul han tu balas sa taneng maladadan, masanga misakapah sa maladadan u mahiniay sa u 「tamaka a dadan han」.

ina licing hananay sa paakutien sa dawmi, nikahini sa u sasangaan tu dadan, uduma sa taneng henay sipipasip misula tu badahung, atu nulumaay a sapadepit tu taylu, atu sakacaay ka cangal pingkien ku nisangaan tu cabeng, u duma sa taneng henay sakibetul han mipimgki tu kalimucu nu cabeng sakacaay mulsa silsilan nu nanum.

nika u tademaw sa inaayaw tu matineng makaadih tu licing hananay, saayaway masulitay i cudad sa, kasumamadan i nu ayawan nu celahcan ya papilum hananay a tademaw matineng tu muala tu sicicaay a tuud sipacamul han tu hekalay a sadepit tu sasangaan, atu u sapisanga tuluma. I nu ayawan nu celahcan pituway a lasubu nu mihcaan hakya matineng tu milihida , sipacamulen nu tademaw ku sapadepit tu balas atu ba’tu sakay pisanga tu dadan a , imahida sa nutineng atu mitesekay nu tademaw sa matineneg, nika nikahini a kawaw sa kasenu sa mapaales tu. kasumamadan celahcan 1498 a mihcaan sakatulu ni Kelumpu hananay a tademaw pabalunga misaliyut tayda i Amuhuwan talacu’wa mizizaw sa, u nikelidan nida masakaputay makaadih tu nuhekalay sakacaayay kadadawa mulesa a sasangaan a zayliu, taneng sapadepit tu buhang nu balungan, ya mahidaay a ziyliu sa, nu hekalay ya Te’linita hananay a subal masatakuay idaw sananay a licing, inasubal nika idaw nu licing sa u sayadahay i kitakit, katukuh i 19 seci a nikalingat , ya nu Sipangya hananay a tademaw itawya malingatu muala tu nu Te’linitaay a licing misakapah misatamaka padadan,nadikudan sa katukuh i 19 seci nukikulay tu amihcaan, u tademaw sa itawya makatepa makaadih nipicekiwan tunu simalay a liwan pacamul han tunu sumi’ ya si’elac hananay, itaneng sipaliyun

kutayen tu nu ihekalay a sasangan nu licingay a gyty6 dadan, sisa unikasumadan tu nikingkiwan a licing kakayda satu u sasangaan aca tu nu tamakaay a dadan. ayda sa u tanektekay a kanatal sa mahiniyay tu amim a zayliu ku sapisanga tu tamakaan a dadan, u sayadahay nipicukaymas hakay malakuwit tu ku waluay a tatungduh ku nikahida, u nisadadanan tunu licing masatamakaay a dadan sa, u nikatanayu atu nikaahebalan sa u aadihan aca nu kitakitay a tademaw, u macakatay haw asa tu nikaudipan. u nu tamakaay a dadan sa taneng misaatekak taneng maysadawmi asikacaay kalecad , hatini kayadah nu tademaw idaw aca ku mikulitay tu masatamakaay a dadan, pasu ya misasingay a mitesekay a tademaw caay kasungaliw tunu dadanay a nikasalungan, namakayni tu nu mapalaway atu caculilan nu mucaliwayay, u sakasan nu licing hananay a tamakaan a dadan ahebal ku sakaidaw nu nikahida, nu nipaaning tu nu di’tuway atu tademaw sasatiman a sakalihalayan nu namuh u hemek nu tademaw haynisadikud a laylay.