bayu

makayzaay i Wikipitiya

bayu(海)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

yadah ku lalacan i bayu.[1]

bayu 1.海

pitabukudan nu tatama ku bayu.海是男人撒網的地方。

bayuay 1.鹹水的

akiken kiya nu bayuay a buting! 去烤鹹水魚!

bayu