cacay

makayzaay i Wikipitiya

cacay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

1

一個 / cacay ku luma' i buyu' ni Panay. 

一致 / ka lacacay ku nizateng nu mita.

siwkay nu cacay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

teban i inayi' atu tusa. u asip nu Sakizaya. nu aayawan a asip sa ku "tinacay". u babalakiay a asip kuyza. u nikayadah a sulit.

tinaku a kamu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

cacay1[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

hacacacacay 逐一的 / hacacacacay sa mipalita tu pisakakawawan. 

hacacay 一個一個 / sima hacacay kami makaala tu kawlah. 

sacacay 獨自 / sacacay sa ciniza a mauzip.

sakacacay 第一 / sakacacay a kawaw sa a hicaen nu mita?

cacay2[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

lacacay 團結;一致 / ka lacacay ku nizateng nu mita.

lacacayen 要團結起來 / lacacayen nu mita!

malacacay 團結一致 / malacacay ku nizateng tu sakay kawaw nu niyazu'. malacacay ku niyazu'ay nu heni.

masacacay 團結一致 / masacacay ku balucu' tawya icelang kita. 

palacacayen 放置在一起 / palacacayen ku nipipazeng! 

u sulit nu Hulam Lipun atu Amilika[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

1)是0與2之間的自然數,是最小的正奇數。

1 (one, also called unitunity, and (multiplicative) identity) is a number, numeral, and glyph. It represents a single entity, the unit of counting or measurement. For example, a line segment of unit length is a line segment of length 1. It is also the first of the infinite sequence of natural numbers, followed by 2.

1、いち、ひと、ひとつ)は、最小の正の整数である。0 を自然数に含めない流儀では、最小の自然数とも言える。整数の通常の順序において、0 の次で 2 の前の整数である。1 はまた、実数を位取り記数法で記述するための数字の一つでもある。「無」を意味する 0 に対して、1 は有・存在を示す最原初的な記号なので、物事を測る基準単位、つまり数や順序を数える際の初めである。英語の序数詞では、1st、firstとなる。ラテン語では unus(ウーヌス)で、接頭辞 uni- はこれに由来する。

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

撒奇萊雅族語詞典

原住民族委員會線上字詞典