sitangahay a di’tu ci Butung

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

sitangahay a di’tu ci Butung

lacul nu kungku[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ngatu cacay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ipabaway talahekal ci Butung, mikadabu(當女婿) i wawana(女孩) nu Sakizaya ci sayunan, iyadah ku sasangaan niza tu culen(陀螺), linengen(旋轉) niza ku culen, tuwa malaheci’ niza a patadas(開墾). sipaluma niza tu sicedamay(甜的) a heci atu a kenekay(苦的) a heci, u sicedamay a heci sa mala tipus(稻米), u akenekay a heci sa mala habay(小米). namahiza, sipasubana’ ni Butung ku iyadahay a sakaluk atu sapisalisin, namahiza sitangahay a di’tu atu naenengan a di’tu han nu binawlan.

ngatu tusa[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nazikuzan tu tulu a mihca a taluma kaku sa ci Butung, u sakasa mabatad ku zazan, kiyu maydih ci sayunan pakayluma’ pacabay tu wina atu wama. uyzasa sibili tu ci sayun, maydih miladay ci Butungan a taluma’. i pabaw ku luma’ ni Butung a maka tukal mukayakay, sakamuhan ni Butung ci sayun anu mukayakay tu tukal sa amana pangiha’han niza. mukayakay tu kiya tatusaay, iyu a katukuhan tu i pabaw, mangelu’ tu ci sayun mapawan tu nakamuan pangiha’ ciniza, itawya tansul sa mangeli’ kiya tukal, mahetik ci sayun i lala’, malupisak ku bili niza tahekal ku caket, pabuy, tulakuk, aadupen. tuwa taluma’ ci Butung i pabaw, ci sayun sa mala di’tu nu aadupen, mikuwan tu nu hekalan aadupen.

ngatu tulu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

yani satukalan nuhni, u pela’ nu ngeli’ niya tukal sa mahetik i tepal niya maibul u hecek nu sapat hantu, u kuku’ nu pangkiw niya tukal sa, maliwang i hanauka a buyu’ nu nabakuwan. namahiza, anu micaliway ku sakizaya tiza hecek a baetu sa,satezep han, amana ka aliyaliyac,u cayay kasikaz tu di’tu ku mahizaay.

ngatu sepat[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sa’wac nu buyu’, malecad tu izang nu tademaw, u sa’wac sa u menmen nu bukebukelalan, u sapakengtu uzip. ngabul maduba’ i buyubuyuan, u kiyuma i baluwang nu misu a mabi’. malabali kisu, amitudu’ tu tabuyuay a zazan, u suni’ nu tulakuk sa sapacukat isuwanan. u nipatungnus nuniyam, napialai, pasangaan kami tu, kapah maenapay a zazan. maahemaw ku dadiw tunu palaw, mahaymaw ku culil. sasukapahay nu di'tu, amiteka tu ku lisin, saahemawen nu niyam ku suni' amibetik, mihalhal tuni ka tayni nu misu, tulisen a mudadiw tunu kanamuhan nu misu.

malalitin tu ihekaay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nasulitan nay pabalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1

kungku nu babalaki nay niyazu'