sula’

makayzaay i Wikipitiya

anu muda’dac pabila’an paapukan kya amasamata ku tademaw

hani pisula’ han tu tu ngipen

u palu’ kapah satabuwan sasapihpih han

u bucacing kapah satabu duduu’d

u kilang nu da’dac kapah sacukedan nu luma’