u da’dac a sasapaiyuan

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u da’dac a sasapaiyuan

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

yu sumamad idaw aca ku kamu nu babalaki tu kungku nu dacdac hananay. dacdac yu mahidahen sa anu mapalaw ku mapalaway anu patata patungs kanca idaw aca ku da'dac a sapatungs tu ipamaway nu tuas sumaman sa yu mahida u da’dac sapatungs aca nu mapalaway kina da'dac yu mahida henay u sapatunus a nu mapalaway ku mapalaway anu misalisin ku mapalaway patung aca tu da'dac, kapah aca sasapaiuan ku heci nuda'dac anu sangasipen malananum minanum musasa' tu talakaway a idang. uiluc nu da'dac asu'salamian kiy hinapeluh nu da'dac kapah sapisasa tu idang nu talakaway a idang.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

angangan nu da'dac satanayuy saan satalaka san, sabacalbacl sa kunisabalu tu lalud sacacay saan kupaluh misaheci ku da'dac anumaikes tu acaken kiy heci niy da'dac, makasasa ku balu sakimuluan masadicem ku heci, yadah ku sacacay kalecad ku nika sihecian, idaw amin ku cuwacuwa a niyadu' tu da'dac.

u heci nu da'dac sa pelaen ku labu sinanum kapah sipatesi' i mata kya caay kasipudad takelal ku mata taneng sapaiuan ku heci nu da'dac mibahbah tu cilekay tu canancanan a i melang atu bayduk 細菌 u satabakiay nipobahbah tu cilekay kina heci nu da'dac taneng i patakalaw tu udip sakacay kakemed kya masamata tu udip idaw kya kusapaiu' nu nanum nu da'dac manay kapah

ku tademaw caay kasiyaan anu pesian, idaw ku nanum nu da'dac.sipatesimata sisakapah tu mata nu silacusay kaatakelal a nu makamaw sa tu kaneng tu sananumnan anu bangs anu lacus sa tanetu minanum tu canancanan a imelang u sakapahay kina da’dac u cilekay atu malemaw ku kukuh kapahay tu sisapaiuan kuni.

u sasapuiuan kina da'dac sansa yadah ku sasumanah atu nu da'dac a area nu idaw sananay a sapaiu kya tulu tangsa i waluay ahun ku da'dac nu heci nu sapaiu “anecoline c8H13O2N” saan ku kapah i nakamu atu sulit sa nakamu nu babakaki.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

  • nasulitan ni Hana Ateng i 2019 mihcaan