u kuwaku hananay nika idawan

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u kuwaku hananay nika idawan sa numakay i Amuhuwanay atu ya Ocuw hananay a nikalekalan u sapitabaku nu tademaw salacul nu liplip hananay, nudikudan sa sipangangaan han tu kuwaku han kya mahidaay a cacuhcuhan, namasanga kya kuwaku sa silacul tu nicikcikan a papah nu tabaku maacak satu malaliplip, sisa idaw satu ku kuwaku nisangaan misawayway,

pacamul han tu mangesisay likat hatu lamal amaycuhcuh . kasumamadan sa u nikadihan sa itida saan i kitakitay icuwacuwaay a niyadu nu yincumin hananay, imahida sa nu Amuhuwaay a yicumin a binacadan sa inuayawan tu matineng mikuwaku maytabaku matenes tuku nikahida a nina.

u kuwakuhananay a cacuhcuhan nipidikecan nu lima sa mahiniyay a nipitabaku sa, nau sayaway a nikaahihan. imahida sa mitabaku ku tademaw sa caay kacacay kunikasaduma, idawaca ku nikemkem hananay atu nu cihekay a nipitabaku (SNUFF).

u nipitabaku nu sakasiduma sa namakay i Oucw 16 seci nudikudan sa miladlad tuway katukuh i cuwacuwa nu kitaki. masasiduma kucaay kalecad nu nikaudipan sa masasiduma tuku nipisangaan nu kuwaku, nikahiniyan a nipitabaku sa katukuh i 19 seci hakya, niludludan tu papah nu tabaku (cigrette) manina’ tuku katuuday sucad saan.

u kuwaku hananay sa nu hekalay nipipilian masatanayaay a tudem, masatabaki ku tangah, nutebanan sa sipibuhangen masacuhcuhan nu mamitabaku, ya tabakiyay a tatangahan sa buhangen aca, u salaculan tu papah nu tabaku. kanahatu madayum a sangaan sa , nika u sasahaminaw a maytuduh tu tatabakuan, sisa ya sasangaan a tudem nu kuwawak sa nipilian tu sakapahay. maadihay i demidemiad cacuhcuhan a kuwaku ya belus hananay ku sakapahay.

nikalalecad anu mitabaku sa kinacacayay a tatudung sa caay kalecad masasiduma ku nilaculan tu liplip nu kuwaku, inu tatukiyan sa palecadhan tu pangkiway nu sasuitan katukuh i cacayay a tatukiyan, u nikahida sa caay kalecad ku tademaw sa caay tu kalecad ku nina,micidekay sa idaw ku makaalaay tu tusaay a nipalawpes tu lawad itawya mahamin a mikuwaku tu tabaku. imahida sa nuhkalan i kitakitay sa (paladademecen ku mikuwakuay a tademaw) masasedsed cimaku satenesay nu tatukiyan a maykuwaku sananay.