u likisi nu Taywan - punhu hananay masaupuway nu subal

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

namakay nipabalungaan a sitanengan atu mahicaay ku demiad nikasumad caay henay katineng a ziday sa makay Tayliwk(大陸)makabalunga katukuh i Taywan sa kanahatu caay kabaad ku laad nika anu makayda tusa sakatalawan saan sisa itiniay i Huciyinsen (福建省)atu Tqywan i tebanay masaupuway nu subal sa u punhu han itawya hina malalacal ku binacadan pinapinaay hakiya kuni piayawan mala saayaway nu Tayliyuk iwaliyay a pabalungay saka i tebanay pahanhanan sakapahay a kakitidaan. punhu hananay a subal sa nau hananay a subal sa ya ngangan nanutawya tu i kasumamaday a nipakabit niya 宋朝 a ziday

sa idaw tu i cudad maadih nu aydaay tu a mihcaan sa idaw tu kunnikaadih tunu 宋元 hananay a ziday ya naliman pasu tuudtuud atu sakay micidekay a di’da makaala tu amang (萬) kahadida a yadah sisa nayi 南宋 henay a ziday sa idaw tuku layak nu mabulaway tayni i punhu a subal mueneng u nikahini sa taneng tu sikaluceken nu nakamuwan i mahiday a ziday.

mahidasatu sa ya (南宋泉州) mamikuwanay nu ngangan ci 汪大猷 hananay atademaw idaw i 島夷誌 a cudad musakamu u punhu sa idaw ku tuluway a bataan enemay mapulung masa biyabiyaw tu a masaupu idaw ku tabakiyay idaw ku adidiay a subal na makay i 泉州 Duduchan ku bali sa tusa a demiadan sa makatukuh tu sisa yadah ku mibuting mabulaw tayda matenes sa kakayda satu mueneng ayaan sa musanga ku duma tu cikah misaelaw misaepah u nibuting atu udang pasu piyapiya lalacan sakay palamul tu asu nu kakaenen mituduh tu tai nu katalalan sakay. cunus nu tuudtuud sisa i mahida sa idaw tuway ku katuuday tayni maudip ayaan sa maluk ancaay sa mibuting paliyunhan kuni kaudip nu demidemiad, u duma sa idaw kuni kaadih tu icuad nu makay likisiay a nacudadan 南宋乾道 pituway a mihcaan 西元 1171 a mihcaan tayni micumud sika caay kalecad nu banges a tademaw caay kalecad ku kamu, ya u dumaay a binacadan tayni satu sa micebis tu nikalukan atu nilaculan tu tuudtuud kanahatu kasenun sa ku hitay nu hulam amay dakep sa uyda saan u nibakahan tuway a balunga i cuwacuwa tu hakya mulaliw cayay kadakep.

sisa nadikudan satu sa maydih misangaay tu balucu’ nu mibutingay hangay caay kabiyalaw mueneng i tida saan ya mamikuwan niya 泉州 hananay ci 汪大猷 patidengan nida tu tusaay a lasubu nisalumaan idaw kuni pisupet tu kakaenen nu hitay namakay satu sa nai satu ku tayniyay micebis atu midebungay nadikudan sa i 元朝 hananay a ziday sa itiniay makay Taywanay a bayuway micaliwayay a balunga sa yadayadah idaw ku mibuting idaw ku misiwbayay a balunga micaliway amica kina tusaan tayda mingayaw tiya Okinawa hananay maydih palusaba nika caay pakalaheci katukuh satu i nudikudan nu 元末 a ziday sa patideng tu i punghu tu mikinsaay a nipatidengan sipahida hantu nu Congko 中國 a subal sananay u sakakapah amay kuwan tu dadipaan sananay a mibutingay a binawlan u sapi idaw ku situngus tu cikah a damsu u sikinig nu sakayhini.

katukuh satu i(明朝) a mihcaan sa nau Congko henay a nipahidaan a subal nudikudan sa ci 朱元璋 hananay a hungti (明太祖)na i 1387 a mihcaan pacudad i muenengay i hekalay a binawlan caay kadayum amikuwan sa tangsul sa haminhan pacukasen ku itidaay a hitay sipiales laliwhan kya mikinsaay a nipatidenengan a hitay pacicihan kya i punghuay a binawlan muliyas tayda i 漳州 atu 泉州 labuway masa i nakaay a tayda maudip sisa nasulitan i cudad nu likisi sa mayales ku Congko saan tu Punghu sa ku cudad.