u likisi nu taywan-salungan nika lecuhan a subal

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

hakay idaw tuku enemay a lasubu nu mang a mihcaan nu amuhuwan atu nu takuliaway a banges muenengay a tademaw kakitidaan a subal itawya satu natukian kasenun sa ku tadidengan maninel muhuyahuy ku buyu’cabiyasan tuku kakitdaan nu tuudtuud u hekalay caay kasatedep patahekal tu icelang nuydaan sisa nadikutan sa naisasaay henay namabiya henay i labuway mucelem a adilad nanicecelan sa culal saan munabaw tuway i teban nu bayu’ u sakahini nu hekalay sa kinapina tu muliyaw emay hakiya pinaay tu kuni caliwayan nu lawat nadikudan sa masatedep tuku ninel atu nisa ninelan atu nisaibulan nu laylay culal satu kiya salungalan a subal u aenengan a kakitidaan nu mita sika udippan masa tubahay a subal u taywan han nu layak atu hulam.

ina kakitidaan nu kitakit kanahatu madadudu kunisaliyut i tapukuwan sa nika sikahini a bacu sa caay pilakuwit cacayay a mang nu mihcaan u diheku sika ngaay a demiad sa amahida u saselitan kasenun saan mabasaw sienaw satu pamihmihcaan ku kasienawan masa kuli tu ku buyu’ enal atu bayu’ u mahiniyay a demiad hinisaan katukuh i cacayay a bataan nu mang a mihcaan mahiniyay nika cueded nika sumadan sa kinapinaay tu a mihcaan musaliyut nisausian nu sasaydan pasakamu sa saadidiay makaala tu tusaay lasubu nu mang a mihcaan muliyaw ina kitakit sa nama hini ku kasumad sikatenes sa masumad ngaay sa ku demiad saliyut saan kinapinatway kuni kasumad .

caay pakazateng ku katuuday sakay sumad nu kitakitay a tademaw. zayhan uduma kuni katabaki kuni kasumad nu Taywan a kitakitan a bayu’ saka lalabuway a baad sa caay pakaala tu tusaay a lasubu ku natitekan sisa kinapinaan malakuliyay a demiadan u kakitidaan nu kitakitan a nanum mahamin malakuli kakititaan nu bayu’ sa sikakelah tasasaan tu idaw ku sicapi tu tusaay a malasubu a daditekan ku baad. u duma sa malasatalakaway a buyu’ culal sa mala tataydaan nu tademaw a sangaw sisa namakay sumamad yadah ku aadupan pasutademaw siduma saan tacuwacuwa saka hini nu taywan yadah ku tuudtuud manamuh itini maudip pasu u babalaki nu mita u sakidaya.

i bayu’ nu Taywan tatenga sawsawni makaadih tu mala ba’tuway a buting pasu kuki nu piya atu ukak u mahiniyay sa namakay labuway nu ba’yu kuyni madepucay patayda i paykanatal nayay papabaliwan. nadikudan makaala tu limaay hakiya atu enemay hakiya a malebut a mihcaan munabaw tapabaw ku nanum bayu’ u saka palalitin nu Taywan atu Tayliuku a kitakit nu sangaw maketun aca saka liwan sa u punhu atu Taywan pasu liwliwan nu capiyan nu adidiay a subal sausihan sa mapulung sa idaw ku enemay a bataan idaw ku sepatay culalay sananay i hekalay a subal,