yu a diding henay ku mihecan aku

makayzaay i Wikipitiya

yu wawahenay manamuh milakalak tayda I nutawan anyadu`,miadih tu limulak nunutaw anyadu`,I tawya caayhanay pi siked kungngan nu sakidaya a binacadan,u amis henay ku kakawsan nungngan nu sakidaya,yu adiding nayi`henay kusikad nu balucu`, malecad tunika I nyadu`ay tu alimulak tapalan nuudip i balucu` sakasaan:

1、sakasaan、katuud henay ku matinengay musakamu tu kamu nu sakidaya。saka。

2、malecad henkusaka lalikid a dadiu、malcad aca ku lukiuSaka

3、malecaday tu uamis ku kakawsan nu pinacadan. Kyu inayi` ku sikasi-kad aca nu balucu`misuayaw tu katuuday

katukuh i nika sakapah nu nikaudip nu maku, adihan ku nu mita ku inyadu’ay tepektepek satu ku babalaki, u matinengay musakamu tu nu sakiday a babalaki, hacacacacay satu malawpes. pasudadiw tu u atu lalikid、atu lukyaw nu tatayna malawpes amin, kadukuh ada masumad tuwamin ku lukyaw atu dadiw, inayi’tu ku malecaday tu sapilisin nu nyadu’ katukuh ayda.

Katukuh ayda, malalikeluh kuni pahecekan tu ngangan nu sakidaya aydasa, malecapicapi’ malalaba’ amin ku tademaw atayni pangangan tu sapicangad pangangan. sipanganganay sa i cacangdan, makatukuh tu enem a malebut ku tademaw panganganay kakatuud. maedem satu kina cacangdayan a kawaw, awsapisiked tu kusapa hansa,  talbelu belut tu mulaliw, yanu sayaway pangangan itawya, u sitangahay amin ci Cangwenlyang(張文良)、ci Wucuensen(吳春生)、ci Liwencen(李文成), katuud henay, u mahicaay kamulaliw kapasubelu tu katuuday, cikaw hica ku sapiliyas nu heni. tayni mihidahida tu sakidaya sa, wyca ku mamaala wydamin u puwatang saan, makayi milhida tu puwatang pangangan, matalaw amalalid amalpuwatang sa.nika caaykahida!unipa hemul dada’nuheni, matalaw a wa niken nu katuuday I nyadu’. makatukuh ayda nipa nganganan nu sakidaya sa, makala tu sabaw tusa tu kumihcan, hanca tahini ku tademaw nu sakidaya, mahica adihan ayda, mangaleb ku nikabalud nu balucu’ nu wawa nu sakidaya , masadep minanam tu kamu nu sakidaya i cacudadan, mihicahica u aadihan nu katuudday kumi cudaday numita usakidaya hananay.

tadaw ni siwasiwan nu tuas, nipili’an nu paudipay kita amin, u panganganay nu binacadan, lecalecad sa ku balucu’, nayi’ ku misiwatiday, amisaicelang amin mucuduh palekal tu tuud a kawawan, nayi’ kumi idaay tusa kakawawen, simu adadday tulalangawan、sipa peluay pasubana’tu lalangawan imi cudaday nu adiwawa icacudadan、simi sanga’ay tu dikuc、sipatidengay tu mapalaway、atu pasubana’ tu tuud amin nu lalangawen. musaungay amin padadutudutus, tunu makayniyay i tuas nu sakidaya.

ayda maadih tu ku nipisiked nu sakidaya, pasusun tu makatukuh tu, i cuwacuwa a nyadu’an ku ngangan nu sakidaya, nayi’tu ku maliwhay, malakakaymawan tuwaca ku binacadan nu sakidaya ayda, wyniya a heci unanaicelangan nu mita amin kinaheci, nayi’tu ku maliyuhay tu sakidaya hananay ayda.