A-Taw-bu.Si-te-le

makayzaay i Wikipitiya

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

A-Taw-bu.Si-te-le 阿道夫·希特勒

A-Taw-bu.Si-te-le 阿道夫.希特勒

A-Taw-bu.Si-te-le “ kamu nu Te-kow, Adolf Hitler,[ˈadɔlf ˈhɪtlɐ] “1889 a mihcaan 4 a bulad 20 a demiad-1945 a mihca 4 a bulad 30 a demiad” Te-kow cence a tademaw, nalimaan, na-suy-tang nu mikeliday, 1933 a mihcaan katukuh 1945 a mihcaan mala mikuwanay nu Te-kow, 1934 katuku 1945 a mihcaan mala sakakaay nu keliday. 1939 a mihcaan 9 a bulad palingatu palalais tu Pow-lan a malalais, mabuwah tu ku sakatusa nu kitakit a nganganyaw i Ow-cow. Si-te-le u na-suy mipatayay a  angangan nu milekakawaay, palingatuay, izaw maazih ku nisulitan matineng ciniza a patulun tu sapipatay tu Yu-tay a tademaw. duduc tu kamu ni Ay-si-man, si-mu-lay-atu ci Ke-pye-al a tademawan, ci Si-te-le misabalucu’ tu sapipatay tu Yu-tay a tademaw, Si-te-le patahkal amusakamu asibalucu’ misebe mipatay tu yu-tay a binacadan.

阿道夫·希特勒

阿道夫·希特勒(德語:Adolf Hitler,[ˈadɔlf ˈhɪtlɐ] (),1889年4月20日—1945年4月30日),德國政治人物,藝術家,納粹黨領袖,1933年至1945年擔任德國總理,1934年至1945年兼任元首。1939年9月發動波蘭戰役,導致第二次世界大戰在歐洲爆發。希特勒是納粹大屠殺的主要策劃者、發動者,有證據顯示他知曉並下達了對猶太人的屠殺命令。根據艾希曼、希姆萊和戈培爾等人的陳述,希特勒本人策劃了對猶太人的大屠殺;希特勒本人的陳述亦顯示他意圖屠盡猶太民族。

nilaculan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Si-te-le lecuhan i tungusay Aow-syung kanatalay a Aow-ti-li a kakitizaan, matenes i Lin-ce. 19907 a mihca katukuh 1908 a mihcaan namiseking i Wi-ye-na mey-su-sye-yen nika natusa caay kaala, 1908 a mihcaan katukuh 1913 a mihcaan i Wi-ye-na pacakay tu nikulitan mala u sakauzip. 1913 a mihcaan mabulaw pasayza i Te-kow, saayaway tabakiay nu kitakit a kalalaisan i Te-kow malahitayan sipakawlahen tu kasenengan.

希特勒生於時屬奧匈帝國的奧地利地區,長於林茨。1907年至1908年曾報考維也納美術學院但兩度落榜,1908年至1913年在維也納販賣其畫作維生。1913年遷往德國,第一次世界大戰期間在德國陸軍服役並受勳。

i Si-te-le atu misakinihay a nizateng cen-ce pikelid a wayway, misakakuay mipatay tu tademaw saadidi’ay 550 mang pasu Yu-tay a tademaw, Pow-lan a tademaw, low-mu a tademaw “milakalakay a tademaw” atu cayay kakapah a uzip a tademaw pala u la’cusayan anucaay u caya kakanamuhan nu cayay kakatuuday nu binacadan a tademaw, atu kung-cang a nizatengan, Ye-he-haw patektekay zumaay a tademaw. i kalalaisan, Si-te-le atu situngusay mikuwanay nipatayan macapi tu 1930 mang ku tademaw atu mazakepay nu pingangayawan.

在希特勒和其種族主義政治形態領導之下,其政權屠殺了至少550萬包括猶太人、波蘭人、羅姆人(吉普賽人)和身心障礙者在內的被視為劣等或不受歡迎的少數族裔人士,以及共產主義者、耶和華見證人等異見人士。在戰爭期間,希特勒及其政權亦屠殺了近1930萬平民和戰俘。

saayaway kalalais nu kitakit第一次世界大戰[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

1938 a mihcaan Aw-ta-li.1938年奧地利

1938年奧地利-ti-li cen-hu i ayaw kabuwah nu kalalais misalunguc ci Si-te-le tu pisubeli i Mow-ni-hye a pananukas i kanatal malahitay, Si-te-le pananukas i Aow-syung-ti-kow hawsa pateng sa misaimelang caay kaawas ku pikingsa tu uzip, zikuz panukas tu i Pa-ke-li-ya. saayaway satabakiay a kalalais nu kitakit sabuwah sanay hawsa, ci Si-te-le sakaku sa milihiza tu Te-koe-Pa-bea-li-ya u salasu a hitay tu 16 a sakaput, i si-syen atu Ing-ba kapulung a hitay malalais, amilihiza tu saayaway a kalalais nu I-pu-lye-s, su-mu-he a kalalais, A-la-s kaalalais atu Pa-s-cin-ta a kalalais.

奧地利政府在戰爭爆發前要求在慕尼黑逗留的希特勒回國參軍,希特勒返回奧匈帝國後故意裝病沒通過體檢,之後返回巴伐利亞。第一次世界大戰剛爆發時,希特勒自願參加了德國巴伐利亞預備步兵團第16團,在西線與英法聯軍作戰,先後參與了第一次伊普雷斯戰役、索姆河戰役、阿拉斯戰役與巴斯青達戰役。

Si-te-le i 1916 a mihcaan Su-mu-he a kalalais hawsa, u padahaw ancaay sa u papangaan maduka “cacay a tademaw namilihiza tuyni a kalalaisan nu Te-kow padekuay nu hitay ci Can-pow pasayza cacay a tademaw ci Pow-laan a sin-pu mituzu’cinizaan namahiza nacaay pihaymaw malawpes ku cacay a butul” i 1917 a mihcaan 3 a bulad pananukas i kalalaisan. 1918 a mihcaan 10 a bulad 15 a demiad, ci Si-te-le malalais ci Cye-ce-cian a menu’ sayay, i pingaayan tu duka hawsa, Te-kow pasayza katatelel a kanatal musakamu miales malalais.

sI-te-le nau hitay milihiza tu saayaway a kalalais.希特勒曾作為軍人參與第一次世界大戰。

希特勒在1916年索姆河戰役時,大腿或腹股溝受了傷(一名曾參與此戰役的德國醫護兵詹柏向一位名叫波拉的神父指出他因此意外失去一粒睪丸)在1917年3月返回戰場。1918年10月15日,希特勒遭芥子氣攻擊而短暫失明,在此養傷期間,德國向協約國宣布投降。

A-Taw-bu.Si-te-le阿道夫·希特勒[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

1945 a mihcaan 4 a bulad 28 a demiad Su-lyen sumanahay a hitay micumud milais tu Pow-lin tuse a kitizaan. ci Si-te-le musakamu tu sakakaay a kayngung ci Ten-ni-ce u mamicaluk tu sakakaay nu mikeliday, pasakamu tu pu-cang ci Ke-pey-alan mala micalukay nu situngusay mikuwan, tang-u-pucang ci Paw-man mala u micalukay nu na-suy-tang-so, patulun zakepen ku cayay pikilulay ci Ke-li atu ci Si-mu-lay, ayaw kuwangen henay niza ci I-wa.Pu-law-en a ali misabalucu’ay milaliw nu misebengay a sakapu nu mikeliday ci Bey-ke-lay-ing. 4 a bulad 29 a ddemiad, ci Si-te-le atu ci I-wa malaacawa.

1945年4月28日,蘇聯紅軍攻入柏林市區。希特勒宣布海軍元帥鄧尼茨為元首繼承人,宣傳部長戈培爾為總理繼承人,黨務部長鮑曼為納粹黨黨首繼承人,並下令逮捕不忠的戈林和希姆萊,之前他還槍斃了伊娃·布勞恩的妹夫、企圖叛逃的衛隊長費格萊因。4月29日,希特勒與伊娃舉行婚禮。

4 a bulad 15 a demiad 30 a saculil, ci Si-te-le u cacay 7.62 hawmi a kuwang makay tapiingan nu talinga mikuwang ciniza ku mipatayay cinizaan, 56 ku mihacaan. ci I-wa mu kan tu cin-huw-cya mapatay. 1945 a mihcaan 5 a bulad 8 a demiad a labii, Te-kow tatenga’ay tu miales malalais, mademec ku Te-kow. Su-lyen a hitay pilimekan ci Si-te-lean isasa capi nu pilabungan tu uzip maazih misengi tu kudih ni Si-te-le.

4月30日15時30分,希特勒用一支7.62毫米手槍從自己的太陽穴開槍自戕,享年五十六歲。而伊娃則服氰化鉀自盡。1945年5月8日夜,德國正式投降,德國戰敗。蘇聯士兵在希特勒藏身的地下掩體附近發現了疑似希特勒的屍體。

u kamu, zikuz hulic a pikingsa nu misaydan, mitesekay atu malecadaay a katahekalan patatungus u kudih ni Si-te-le. zuma a kamu icuwaaytu ku kudih ni Si-te-le sa, pabaliw ku micudaday tu likisi ci Si-te-le tu nipatay niza sakamu sa u kamu nu Te-kow. 2000 a mihcaan, E-low-s pabinawlan musakamu Su-lyen nu mikawaway i luma’ nu sakaka nu kanatal matepa ku ukak nu tangah ni Si-te-le, nika makay Amilika mitasekay nu mikutkutay tu ukak tu pikingsa ni Pey-lan-tow-ni, pawacay uyni a ukak nu tataynaay, caay ku tatenga’ay.

一說,後經由法醫、專家及相關證據確認為希特勒的屍體。另一說希特勒屍體下落不明,有歷史學家質疑希特勒自戕說為德軍杜撰。2000年,俄羅斯公開聲稱是蘇聯特工在元首地堡找到的希特勒頭骨,但經美國考古學家貝蘭托尼檢驗後,證明該頭骨屬於女性,實屬造假。

1946 a mihcaan 2 a bulad 21 a demiad, sakaliyuhan milimad tu nitadem patayza i Ma-ke-te-pawan Su-lyen a kitizaan nu hitay mikawaw. Ssca 1970 a mihcaan 3 a bulad, Su-lyen pabalucu’ miliyas tuyni kitizaan nu hitay mikawaw pabeli tu nu ayaway Tung-te a binawlan, uyni a sakaliyuhan a kitizaan mitadem hakay maazihaytu, namahiza misabalucu’ amilawpes tu liwan a ukak. uyni a kawaw sakaliyuhan mikawaw, I Ma-ke-te-paway KGB a tademawi 1970 a mihcaan 4 abulad 4 a demiad mikawaw, ptahkal milimad tu tademay a kudih, i la’ed nu ma-ke-te-paw tu 11 kungliay a Pey-kek-cen nu hekalay mituduh, zikez melmel han mala abu, pulung han mibatung i Pi-te-luy-ce a sa’wasc. a palatatenga’ mapatay ci Si-te-le, hamin han mituduh ku liwan a laca’ ni Si-te-le, ayza suped han i E-kow kapulungan kanatal nu mikuwanaw tu pisingaan tu nisulitan, liwan a ukak nu tangah masuped i E-kow a kanatal pisingaan tu nisulitan. namahini naynayi’ tu ku liwan i hekal.

即1946年2月21日,秘密移葬到馬格德堡的蘇聯的軍事基地。然而1970年3月,蘇聯決定撤離此軍事基地並移交給前東德的平民機關,此秘密埋葬地點便可能被發現,因此計畫將其遺骨銷毀。此項秘密行動,由駐在馬格德堡的KGB人員於1970年4月4日執行,將其遺體自墓穴中移出,在距離馬格德堡11公里的舍納貝克鎮外露天焚燒,之後磨成粉末,集中丟入畢德瑞茲河。為證實希特勒的死亡,焚燒所剩希特勒的顎骨,現存於俄國聯邦安全局檔案室,而其頭骨殘骸存於俄國國家檔案室,此外沒有任何遺體殘存於世。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]