pakawlah tu micudaday

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

惡-kakasenengan ayda a demiad, nipatidengan nu ngangan nu sakidaya,katukuh ayda sayaway numita anipa kawlah tu wadiwawa, nanu kusumamadankatukuh aydasa, caay henay pidadiu tusapakawlah adadiu, usayway ayda sa ahica caay kahemek ku balucu' nu binawlan numita amin, ayda makatengil kita tina sapakawlah ababiu, malevad tuitiniyay tu kutuas numita i liuliu mi ttuddawaa, maleca tupangiha’ay i kitaan, tunika” u hi la luy sa “ saicelangenn wawa u sananaytapalan numita, malleca tuni lihud i tangila numita tukamu” a mana kapawan kamu tu tuad “usananay i kitaan,

ttukus nulimulak[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

hatiniyay a limulak nu sakidaya awcimamin kucikanamuh, milikeluh timahiyay a demiad, anu caay kalawpes kusakidaya itawya

kaw, kuma hinihini ku binacadan nu sakidaya kya haw. ayda misabaluhay aca kuwawa nu sakidaya mulekal, a pasayni amin ku

balucu’ita, a inayi’ ku misiwatiday numita, amabalud amin ku balucu’ numita, anu cacay ku miliyasay ini kabalud numita sa, cay

caykaw kasi ngalihan nunyadu’ kyalu, unumaku tu sakay tini i nyadusa, i nayi’ ku sakalaliyas ita a sapaaca, anu malaliyas aca kita, ulawlawpes tu kyai nu sakidaya .

umi cucacay tu numita[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

patideng kita tu sapicuddad nuwawa numita, u sakasaan kalihanawan tu kukamu numita u sakidaya ayda, anu pakeda han numita sa caaytu katenes ku sakidaya, anu halhalaw anusa tu cacay abataan amihcan,sa amalawpes tu kukamu numita u

binacadan, usakasaan u enemay abataan numihcann nuwawa numita, maliyuhtu musakamu tukamu numita usakidaya, anu

halhal halaw anusa amahida kyai, mulawlawpes tu kukamu nusakidaya, nika matabal henay ayda, macalud henay ayda pa

lekal tukamu kital tu micudaday numita ayda, nika caayhen kataneng qmi saicelang henaay kita.

hanca miliyas ku iimulaay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

hanca caay tu kataluma’ ku itimulay” 南勢阿美族“ anyadu’ itini i nyadu’nusakidaya, malapancah tu ayda usasahican, amanaa

kataluma’ hanmihica, nikaykaynahan hanmihica, nuheni kuydaan anidatengan, ayda amisa balucu’ tukita tu sakay nyadu’ numita, sasahican tu kunihalhal tu itimulay, ucayaytu kataluma’ kuheni, ami saicelang tukita tu sapalekal tunyadu’ anu caay pi

sa icelang kiraayda awnimatu, han kunidateng kya acayka lawpes kulalangawen nu sakidaya .y

u lalangawan nu itimulay “ 南勢阿美 “

uma adihay numita tu lalangawen nu itimulay, an u nattawlantu an u lifawtu an u cikasuwan acasa, u itiniyay a nyadu’ namaka

timul i kalutungan taamis katukuh i kiku, tu ataamis anyadu’ ktukuh i hupu, unusakidaya amin apilas, umalcaday amin kukakaw

san numita, caay kaw pancah ku ngangan numita, ahicanaca itawya tani kudipun sa, hamin han kui enalay a binacadan, mi

mipulung palapancah, pasu” kabalan atu sakidaya “alan amin palapancah, katukuh ayda mananam tu kui timula anyadu’ mala

pangcah kyusa hidahida satu katukuh ayda,

u pacah hananay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

anu pataynin aca i kasumamadan, yu wydaay henay u tadahulam kumikwanay i Taywan, nawydaan ahulam ku pangangay tu

pangcah angangan, isasahaway tayni kuhitay nuhulla ci ti si ku” 鄭成功 ”katukuh kuhitay nuhulam sa, makadih tu binacadan nu

tangabulan “ 西拉雅族 ” u “ hwa na”. han nuheni pangangan, unu taywan ku hacuung musakamu tu”huwana”(番仔) , tayni satu

tadahulam sa kaykayda hantu kita panganga tu (番仔) hananay.

u ngangan tu pangcah hananay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u ngangan nu mita caay kaw panncah(番仔) tadaw uni pangangan nu hulam i titaan, ahican naca caay katineng ku babalaki

tinaimi nu pangcah(番仔) hananay, anu matinengay tunipi sapuenel i titaansa caaytukya pihang a panganganan tupancah(番仔)han nanay a ngangan, itawya matawa tu kuhulam mi auaue i titaan itawya, nika hatu amatineng tineng kyahaw ku babalaki mitengil, nanu kadipunan i kahulaman makatukuh ayda,hidahida satu kita malapancah .

simsimen numita[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u i timulay kaikaisa panganganan tu pancah, i matiya henay u amis kamisasaan kaisa malapancah(番仔) aydatu i nayi’tu ku

babalaki kyu miki hatyatu misapancah, tadaw kakadihiyan kita u binacadan, hinihan nutawsa hangsa anyaan satu misakaku

maudip, idaw kunganga nu udipsa alrsan, pa nganganan nutaw tu sapi pueneel a ngangasa hangsa, anyaan satu balaki an

yaan satu maikes kupalucu’,